Biblioteczka przedszkolna

Innowacja pedagogiczna "Biblioteczka przedszkolna"

Jest realizowana od grudnia 2022 r. we wszystkich grupach przedszkolnych, a jej głównym celem jest rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć.

W każdej sali znajduje się odpowiednio wyeksponowana grupowa biblioteczka, z której dzieci korzystają zgodnie z przyjętym regulaminem.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Przedszkole Niepubliczne “Green Garden” w Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego dofinansowanie przeznaczono na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Kwota dofinansowania to 3000 zł.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BIBLIOTECZKI
PRZEDSZKOLNEJ
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
„GREEN GARDEN”

 

 • Z biblioteczki Przedszkola mogą korzystać dzieci ze wszystkich grup.
 • Książki wypożyczane są tylko w obecności opiekuna.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 • Przed przerwą wakacyjną wypożyczone książki należy zwrócić do 15 czerwca bieżącego roku.
 • Kolejnej książki nie można wypożyczyć jeżeli nie oddało się poprzedniej.
 • Jeżeli wypożyczona książka ulegnie zniszczeniu lub zgubi się to należy odkupić taką samą lub inną.
 • Każdy mały czytelnik otrzymuje swoją pierwszą kartę biblioteczną w której odnotowane jest każde wypożyczenie książki oraz jej zwrot.
 • Książki można wypożyczać w każdy dzień w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Księgozbiór jest własnością przedszkola.
 • Po przeczytaniu książeczki dziecko opowie w swojej grupie jej treść.
 • Rodzice Młodych Czytelników zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

 

Szanowanie książek

 • Wypożyczając książki z naszej biblioteczki dzieci i ich rodzice ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • Książki należy szanować i zwrócić je w takim samym stanie, w jakim zostały wypożyczone.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia lektury dzieci i ich rodzice zobowiązują się uzupełnić zbiory przedszkolne w ilość książek nieoddanych.

 

Cele ogólne biblioteczki grupowej 

 • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych
 • Poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.
 • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

 

 Cele szczegółowe biblioteczki przedszkolnej

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury

2. Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom

3. Zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi

4.Zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora

5. Wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów

6. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci

7. Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.